Tenester

Vi tilbyr:

  • Gjennomføring av anskaffelse etter lov om offentlige anskaffelser på ein rask og effektiv måte
  • Styrking av eigen innkjøpsfunksjon/ sparringspartner i enkeltsaker
  • Kartlegging og kvalitetsikring av anskaffelser i verksemda, etablering av strategi med tidsplan/årskalender for gjennomføring av anskaffelser
  • Bistand til utarbeiding av kravspesifikasjoner, gjennomføring av markedsundersøkelser og kartlegging av mulige løysingar. Brei bransjekunnskap på mange områder
  • Kontraktsbistand, tjenestekonsesjon, konkurranseutsetting og kontraktstyring, samt outsoursing av offentlege tenester
  • Kurs om offentlige anskaffelser for offentlige kunder og leverandørindustrien.
  • Utarbeiding av rutiner for sikring av ivaretakelse av etiske og sosiale krav

Alle tenester vert utført med høg grad av fagligheit, der ein tek i bruk kvalitetsikra maler og metoder for gjennomføring basert på beste praksis.